Fotoshoot Sharon Groenendijk Wielerronde Oldenzaal NK 2014 Ootmarsum Huisken Horeca

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Harry Liedenbaum Fotografie hierna te noemen liedenbaum.eu, gevestigd te Oldenzaal, Engelwortel 86, 7577EH.

Foto's en/of beelden: de foto's of beelden die in digitale vorm door liedenbaum.eu aan de wederpartij geleverd worden.

Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die schriftelijk, mondeling of via de website van liedenbaum.eu kenbaar heeft gemaakt van de door liedenbaum.eu aangeboden foto's en/of beelden gebruik te willen maken.

Website: de homepage en vervolgpagina's, bestanden met informatie ondergebracht onder de URL; http://www.liedenbaum.eu

Artikel 2: Toepasbaarheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen liedenbaum.eu en een wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door liedenbaum.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met liedenbaum.eu gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1.Een ieder die de website van liedenbaum.eu bezoekt en de informatie die daarop beschikbaar is of beschikbaar kan worden gesteld tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze gelden niet als de bezoeker de website van liedenbaum.eu meteen verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
2. Onder voorbehoud van tegenbewijs, geldt de elektronische administratie van liedenbaum.eu (zie betaling) als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst(en) met de wederpartij.

Artikel 4: Licentie en recht van gebruik van foto's en/of beelden

1. Het auteursrecht op de gehele inhoud van de website van liedenbaum.eu en alle aan de wederpartij geleverde foto's en/of beelden, blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij liedenbaum.eu. Foto's en/of beelden worden nimmer eigendom van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen liedenbaum.eu en wederpartij overeengekomen is. Het is niet toegestaan beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de website of de website zelf te dupliceren en/of te bewaren ongeacht het beoogde doel.
2. Geen enkel gebruik van de foto's en/of beelden op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van liedenbaum.eu nog niet heeft voldaan of op andere wijze nog niet geheel heeft voldaan aan een ander soort verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met liedenbaum.eu dan ook.
3. Alleen na volledige betaling van de factuur en acceptatie van deze algemene voorwaarden, krijgt de wederpartij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan de wederpartij geleverde foto's en/of beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken voor professionele, redactionele projecten, waaronder drukwerk, redactionele artikelen, advertenties, verpakkingen, multimedia- en videoproducties.
4.Het is de wederpartij niet toegestaan de foto's en/of beelden in een downloadbaar formaat beschikbaar te stellen of op een website te gebruiken met een hogere resolutie dan 72 dpi. Ook wordt aan de wederpartij geen toestemming verleend de foto's en/of beelden te gebruiken om obsceen, lasterlijk, belastend of pornografisch materiaal te produceren.
5.De wederpartij dient bij redactioneel gebruik van foto's en/of beelden zorg te dragen voor de navolgende naamsvermelding bij de foto en/of beeld of in het colofon. De naam liedenbaum.eu dient als volgt vermeld te worden: liedenbaum.com of liedenbaum.eu.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en garantie

1. liedenbaum.eu is niet aansprakelijkheid voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van liedenbaum.eu. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
2.liedenbaum.eu behoudt zich het recht, in geval van beschadiging of kwaliteitsverlies van foto's en/of beelden of media waarop de beelden zijn gedistribueerd, tot reparatie of vervanging van het origineel, op voorwaarde dat de wederpartij gebreken binnen 7 dagen na ontvangst aan liedenbaum.eu meldt.
3. liedenbaum.eu aanvaardt geen restitutie van betaling, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het recht de foto's en/of beelden in gebruik te nemen, ongeacht of de wederpartij deze foto's en/of beelden daadwerkelijk heeft gebruikt.

Artikel 6: Betaling

1.Na het plaatsen van de bestelling volgt er per e-mail of per post een factuur van liedenbaum.eu. Zodra het te betalen bedrag ontvangen is, zal met zorg tot uitlevering overgegaan worden.
2. Indien aannemelijk is dat liedenbaum.eu hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Artikel 7: Overige bepalingen

1.Indien de wederpartij zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, heeft liedenbaum.eu het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beƫindigen. In dit geval dient de wederpartij direct en zonder uitstel de aan hem beschikbaar gestelde foto's en/of beelden en duplicaties hiervan te vernietigen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan liedenbaum.eu.

Artikel 8: Plaats van nakoming, toepasselijk recht, conflictoplossing

1.De vestigingsplaats van liedenbaum.eu is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens liedenbaum.eu moet voldoen.
2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van liedenbaum.eu is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter in de vestigingsplaats van liedenbaum.eu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft liedenbaum.eu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Tuesday the 15th. Copyright Harry Liedenbaum - Business Joomla Templates